IMG_0919_edited.jpg
EOS er en omsorgsbolig. Vi skaper trygge og meningsfulle relasjoner som betyr noe i menneskers liv og hverdag.
 
Vi har rammeavtale med Velferdsetaten i Oslo kommune om heldøgnsbemannet omsorgsbolig for personer med utviklingshemming over 18 år.
 
Vi hjelper folk med å leve godt
 
Å leve godt handler om å forstå deg og dine behov.  Hele deg og de som betyr noe for deg.
Det handler om å ha de rette menneskene rundt seg. De som vil godt med god kunnskap.
Det handler om å ha et godt sted å bo. Et sted du kan være stolt av. Et trygt felleskap når du vil, og god plass til bare deg.
Å leve godt handler om at vi har et velfungerende system med profesjonelle folk du kan stole på.
 

Hvordan kan vi hjelpe dere?

 

Dine ønsker og behov

Vårt utgangspunkt er å finne ut hva som er viktig for deg og hvordan du vil ha hjelp. Hva liker du å gjøre? Hvordan vil du at vi skal gjøre hverdagen forståelig og forutsigbar? Vil du gjøre mye med mange, eller ønsker du mer tid for deg selv? Hvem er viktig i livet ditt? Vi tilrettelegger for det som betyr noe for deg.

 

Etterhvert som du utvikler deg vil nye ting bli viktig. Kanskje utvikler du nye kommunikasjonsferdigheter som endrer på hvordan du vil ha hjelp. Vi vil følge deg i din utvikling og i felleskap finne ut hvordan du ønsker å leve godt. 

 

Individuell tilpassing

Vår Individuelle tilpassing starter med en felles forståelse av hva du trenger og hvordan du ønsker å få hjelp. Neste steg å finne en faglig tilnærming som passer akkurat deg. Vi mener at en tverrfaglig tilnærming er en forutsetning for å sikre individuell tilpassing.

 

Skal du bygge et solid og godt hus trenger du mer enn bare en flink snekker. Du trenger graver, rørlegger, murer, elektriker, blikkenslager og noen som kan koordinere alle involverte. Du trenger fagfolk med verktøy og metoder for å kunne håndterer alle de ulike delene i byggeprosessen.

 

Individuell tilpassing handler om at vi kan hjelpe på mange forskjellige måter. Det er bare så langt man kommer i individuell tilpassing med kun en hammer i verktøykassa. Derfor har EOS en helhetlig tverrfaglig tilnærming.

 

Individuell tilpassing er å ivareta dine ønsker og behov med vår helhetlige tverrfaglig tilnærming.

 

Helhetlig tverrfaglig tilnærming

Vi er kreative og engasjerte fagfolk som har det gøy på jobb. Vi er ergoterapeuter, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, spesialpedagoger, vernepleiere, sykepleiere, jurist og ufaglærte. Samlet har vi en stor verktøykasse med erfaring, teorier og metoder vi kan bruke for å hjelpe dere.

 

Utfordringene vi møter i helse- og sosialsektoren er sammensatte og komplekse. Vi møter mennesker fra mange kulturer med vidt forskjellig bakgrunn som skal få hjelpe til å forstå og fungere i vårt sammensatte samfunn. Vi er mange faggrupper med ulike perspektiver som skal samarbeide for å takle disse utfordringene. Vi vil at hver faggruppe bruker sine spesifikke perspektiver og metoder. For å skape en felles overordnet forståelse trenger vi en overordnet modell som favner mer enn en enkelt fagtilnærming. Derfor har vi laget EOSmodellen.

EOSmodellen

EOSmodellen er basert på Habermas sin Teori om kommunikativ handling. Teorien om kommunikativ handling er en metateori (overteori) som beskriver hvordan vi forstår verden gjennom fire grunnleggende perspektiver:

 • Bevissthet omhandler hvert enkelt menneske sin indre subjektive opplevelse. Dette perspektivet beskriver hvordan JEG opplever og tolker verden.

 • Kultur omhandler de indre intersubjektive (mellommenneskelige) relasjonene som binder fellesskapet sammen. Dette perspektivet beskriver våre felles verdier og hvordan VI forstår hverandre.

 • Atferd beskriver hvert enkelt menneske sin kropp og atferd. Dette perspektivet omhandler DET som kan observeres utenfra; hvordan kroppen og atferden objektivt fungerer. 

 • System omhandler samfunnets fysiske og sosiale systemer. Dette perspektivet beskriver DE ytre observerbare samfunnsstrukturene; hvordan vårt samspill med våre omgivelser interobjektivt (hvordan ting henger sammen) fungerer.

 

Bevissthet, kultur, atferd og system er ulike perspektiver på en enkelt hendelse. De fire perspektivene er gjensidig avhengig av hverandre (ekvivalente). Enhver hendelse er samskapt av de fire perspektivene.  

 

 

 

 

 

 

 

EOS vektlegger at alle ansatte har ansvar for å veilede og skape forståelse for sin faglige praksis. Hver ansatt bruker EOSmodellen for å sette egen praksis inn i en større helhetlig sammenheng og dermed skape en felles forståelse. 

Klinske arbeidsmodeller

Vi har en vitenskapelig og evidensbasert tilnærming der vi bruker helsefaglige kliniske arbeidsmodeller som Model of Human Occupation (MOHO) og Vernepleiernes arbeidsmodell (VAM). De består av temaene:

 • Kartlegging med observasjon og vurdering før valg av mål og tiltak. 

 • Mål og tiltak. 

 • Evaluering og rapportering. 

Relasjoner og kommunikasjon

Pårørende er alltid våre viktigste samarbeidspartnere og veiledere. De har levd med beboernes relasjoner over lang tid og vil alltid være en viktig del av beboernes nettverk. Det bygger vi videre på.

 

Kommunikasjon er helt avgjørende for å ha gode relasjoner med andre. Gjennom kommunikasjon har vi muligheten til å skape en forutsigbar og trygg hverdag. Vi har god erfaring med å gi beboerne våre en stemme de kan kommunisere med. Ulike alternative og supplerende kommunikasjonssystemer (ASK) er en integrert del av hverdagslivet i boligen, i sosiale aktiviteter og på tur.

Informasjonsflyt

Vi sørger for at pårørende, ansatte og samarbeidspartnere er oppdatert på hva som skjer i boligen vår. Vi har godt fungerende og sikre digitale løsninger hvor relevant informasjon postes fortløpende og alle kan delta i dialogen rundt forhold som opptar dem. Her foregår dialogen med pårørende og de holdes oppdatert med bilder og videosnutter der de kan følge med på hverdagslivet i boligen.

 

Vi har et digitalt fagadministrativt system (FAS) hvor alle ansatte fortløpende for informasjon og kan komme med innspill med tanke på hvordan vi best mulig hjelper folk med å leve godt.

Organisering

I møte EOS vil alle involverte instanser rundt en beboer få en faglært primærkontakt å forholde seg til. Hver beboer har et fagteam bestående av primærkontakt, ergoterapeut, spesialpedagog og andre relevante faggrupper. Fagteamet er ansvarlig for å koordiner og evaluere tjenestene vi yter samt sørge for at alle ansatte er orientert i forhold til endringer i beboerpermen og arbeidet med beboeren generelt. Vi avholder fagteammøte en gang per måned.

 

EOS en liten bolig hvor alle kjenner hverandre og jobber dirkete med beboerne. Vi jobber i medleverturnus. Det betyr at vi er på jobb flere døgn i strekk. Medleverturnus sikrer kontinuitet og forutsigbarhet for både bruker og ansatte. 

 

bevissthet

Bevissthet handler om de subjektive egenskapene, livserfaringene, kunnskapene og holdningene til hver enkelt ansatt i EOS utvikling.

 

 • tillitsvekkende og åpne mennesker

 • engasjerte og kompetente mennesker

 • bevisste og reflekterte mennesker

 • mennesker med høy etisk standard

atferd

Atferd tar for seg vår tverrfaglige miljøterapi og det praktiske arbeidet med tjenestemottakerne, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.

 

 • fremragende faglig og etisk praksis som ivaretar brukernes omsorg, utvikling og medvirkning

 • gode rutiner for å dokumentere arbeidet vi gjør og resultatene vi skaper sammen

 • sikre godt samarbeid med andre instanser

kultur

Kultur omhandler visjon, målsetting, verdier og felles overordnede virkelighetsforståelse.

 

 • en legitim kultur med felles forståelse

 • trygge og gode relasjoner

 • kommunikasjon og engasjement

 • en kultur med tydelige normer

 • en kultur som integrerer ulike perspektiver

system

System beskriver vårt styringssystem, strukturene og prosedyrene vi bruker for å organisere, utvikle og kvalitetssikre arbeidet vårt.

 

 • systemet skal fungere

 • systemet skal være oversiktlig

 • systemet skal tilpasses våre behov

 • systemet skal forankres i våre verdier og vår faglighet

 
 
Haga 1.jpg

Bolig

 

På Haugerud i Oslo har vi en flott og romslig enebolig på 360 kvm. med plass til 3 beboere. 

 • Stor frodig hage

 • Panoramautsikt

 • Solrikt og skjermet. Flotte utplasser 

 • Kort vei til t-bane, buss og flere kjøpesentre

 • Egen kjøkkenhage

 • Gode fellesarealer med felleskjøkken, stue og spisestue

 • Dagtilbud med treningsrom og formingsrom

 • Beboer enhetene har egen inngang, bod, entre, stue, soverom og bad med egen vaskemaskin og tørketrommel.

 • Boligen er rullestol-tilpasset med trappefri adkomst.